รูปภาพกิจกรรม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ประจำปี 2558
-มีการสัมมนารวมกลุ่มของกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของการประเมินคุณภาพหลักสูตร (จาก มคอ 7) ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 และวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 -มีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียดการประเมินคุณภาพของแต่ละหลักสูตร และ รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com