รูปภาพกิจกรรม     ผศ.ดร.อำพล วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อำพล วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนางานวิจัยในด้านการปรับปรุง คุณสมบัติชิ้นส่วนของขาเทียมและพัฒนาวัสดุทดแทนหรือผลิตได้เองในประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้พิการได้ในทุกระดับ