ผู้บริหารหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์
supab.c@cmu.ac.th

 รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา
surachet.ph@cmu.ac.th

 
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
 ฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.ดร.ฉัตรดนัย บุญเรือง
chatdanai.b@cmu.ac.th
ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ
wiradej.t@cmu.ac.th
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.สุกฤต สุจริตกุล
sukrit.sucharitakul@cmu.ac.th
ฝ่ายการเงิน
อ.ดร.อัจฉราวรรณ กาศเจริญ
atcharawon.g@cmu.ac.th