ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์

supab.c@cmu.ac.th
 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายการเงิน
รศ. ดร. จิตรลดา ทองใบ

chitrlada.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ. ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์

supachai.n@cmu.ac.th
รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา

surachet.ph@cmu.ac.th

บุคลากร YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com