ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์

supab.c@cmu.ac.th
 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายการเงิน
รศ. ดร. จิตรลดา ทองใบ

chitrlada.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ. ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์

supachai.n@cmu.ac.th
รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา

surachet.ph@cmu.ac.th