ข้อมูลบุคลากร


หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ. ดร.สุภาพ ชูพันธ์

Assoc. Prof. Dr.Supab Choopun

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:
Email:supab.c@cmu.ac.th
Website:


Education Background

                 2001                 Ph.D. (Chemical Physics) University of Maryland , U.S.A.

 

            1995                M.Sc. (Inorganic and  Physical Chemistry)  Osaka University , Japan

 

1991                 B.Sc. (Physics) Chiang Mai University, Thailand  Research Grant

                1.               การพัฒนาเซนเซอร์ก๊าซและเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่เตรียมจากสารประกอบซิงค์ออกไซด์   (จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์)   

 

2.               นาโนเซนเซอร์กาซที่มีฐานเป็นโครงสร้างนาโนของสารประกอบซิงค์ออกไซด์ (จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

3.               การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพาที่แสดงผลด้วยตัวเลข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

4.               การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

5.               การสังเคราะห์โครงสร้างสารกึ่งตัวนำของอนุภาคควอนตัมแบบจุดเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารรับไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด (จากศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเคโนโลยีวัสดุ)

 

6.               การพัฒนาเชิงนวัตกรรมของระบบตรวจสอบคุณภาพส้มสายน้ำผึ้ง   (จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

7.               การสร้างและพัฒนาชุดเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจเชิงพาณิชย์    (จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

8.               การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  

 

9.               การรณรงค์เมาไม่ขับและเสริมสร้างศักยภาพในการลดอุบัติเหตุ   (จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)

 

10.         การพัฒนาเชิงนวัตกรรมของระบบตรวจสอบคุณภาพส้มสายน้ำผึ้ง   (จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

11.         การพัฒนาระบบตรวจสอบแอลกอฮอล์ในส้มสายน้ำผึ้ง  (จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

12.         การเตรียมและพัฒนาโครงสร้างนาโนของสาร  MgxZn1-x เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมที่ใช้  ZnO    (จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)

 

13.         การพัฒนาเซนเซอร์เอทานอลที่เตรียมจากโครงสร้างนาโนของสารประกอบซิงค์ออกไซด์เพื่อนำไปใช้ในเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ   (จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Author