คณาจารย์


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
kamonpan.p@cmu.ac.th


ศาสตราจารย์
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล
gobwute.ruji@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. คมสันติ โชคถวาย
komsanti.chokethawai@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. จตุพร สายสุด
jatuporn.saisut@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. จิตรลดา ทองใบ
chitrlada.t@cmu.ac.th


ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ. ดร. ฉัตรดนัย บุญเรือง
chatdanai.b@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ชนกพร ไชยวงศ์
chanokporn.c@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
chaikarn.l@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
chaiyasit.b@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ชาญกิจ คันฉ่อง
chankit.kh@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
duangmanee.wong@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง
thipsukon.khumsaeng@cmu.ac.th


ศาสตราจารย์
ศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
dheerawan.b@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. นงลักษณ์ ทองนพรัตน์
nongluk.tong@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
narupon.ch@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. นัดดา เวชชากุล
natda.we@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. นิรุต ผุสดี
nirut.p@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ปรัชญา มาลาศรี
pruchya.m@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
pornrat.w@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ
pipat.r@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
pisith.s@cmu.ac.th


อาจารย์
อ. ดร. มาโนช นาคสาทา
manoch.n@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
yongyut.laosiri@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. รัตติยากร เรียนยอย
rattiyakorn.rianyoi@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. วรานนท์ อนุกูล
waranont.a@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล
waraporn.n@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. วันดี ธรรมจารี
wandee.th@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. วัลย์ชัย พรมโนภาศ
wonchai.promnopas@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. วิม เหนือเพ็ง
wim.n@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. วิเชียร ไกรวัฒนวงศ์
wichean.k@cmu.ac.th


ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
รศ. ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ
wiradej.t@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา
siramas.k@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ศิริพร ชัยศรี
siriporn.chaisri@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์
supachai.n@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สกล แสนทรงสิริ
sakon.sa@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สาคร ริมแจ่ม
sakhorn.rimjaem@cmu.ac.th


ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ. ดร. สุกฤต สุจริตกุล
sukrit.sucharitakul@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม
sukum.e@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
sujittra.r@cmu.ac.th


ศาสตราจารย์
ศ. ดร. สุพล อนันตา
supon.a@cmu.ac.th


หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์
supab.c@cmu.ac.th


รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา
surachet.ph@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร
suwicha.w@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข
sumet.s@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์
athipong.ng@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อนุชา วัชระภาสร
anucha.w@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
apichart.l@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์
orawan.wi@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อรวรรณ คำมั่น
orawan.khamman@cmu.ac.th


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย
atchara.punya@cmu.ac.th


ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายการเงิน
อ. ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริญ
atcharawon.g@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
arthit.l@cmu.ac.th


ศาสตราจารย์
ศ. ดร. อานนท์ ชัยพานิช
arnon.chaipanich@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ
udomrat.t@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. เขม จิรภัทรพิมล
khem.c@cmu.ac.th


อาจารย์
อ. ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่
cherdsak.s@cmu.ac.th