คณาจารย์

รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

kamonpan.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล

gobwute.ruji@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. คมสันติ โชคถวาย

komsanti.chokethawai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. จตุพร สายสุด

jatuporn.saisut@cmu.ac.th
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายการเงิน
รศ. ดร. จิตรลดา ทองใบ

chitrlada.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ฉัตรดนัย บุญเรือง

chatdanai.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ชนกพร ไชยวงศ์

chanokporn.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ

chaikarn.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ

chaiyasit.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ชาญกิจ คันฉ่อง

chankit.kh@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล

duangmanee.wong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

thipsukon.khumsaeng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ

dheerawan.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. นงลักษณ์ ทองนพรัตน์

nongluk.tong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล

narupon.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. นัดดา เวชชากุล

natda.we@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. นิรุต ผุสดี

nirut.p@cmu.ac.th
อาจารย์
อ. ดร. ปรัชญา มาลาศรี

pruchya.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

pornrat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

pipat.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

pisith.s@cmu.ac.th
อาจารย์
อ. ดร. มาโนช นาคสาทา

manoch.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

yongyut.laosiri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. รัตติยากร เรียนยอย

rattiyakorn.rianyoi@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. วรานนท์ อนุกูล

waranont.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล

waraporn.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. วันดี ธรรมจารี

wandee.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. วัลย์ชัย พรมโนภาศ

wonchai.promnopas@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. วิม เหนือเพ็ง

wim.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. วิเชียร ไกรวัฒนวงศ์

wichean.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ

wiradej.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา

siramas.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. ศิริพร ชัยศรี

siriporn.chaisri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ. ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์

supachai.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สกล แสนทรงสิริ

sakon.sa@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์
ศ. ดร. สมชาย ทองเต็ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สาคร ริมแจ่ม

sakhorn.rimjaem@cmu.ac.th
อาจารย์
อ. ดร. สุกฤต สุจริตกุล

sukrit.sucharitakul@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม

sukum.e@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล

sujittra.r@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์
ศ. ดร. สุพล อนันตา

supon.a@cmu.ac.th
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์

supab.c@cmu.ac.th
รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา

surachet.ph@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร

suwicha.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข

sumet.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์

athipong.ng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อนุชา วัชระภาสร

anucha.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์
รศ. ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพานิช

apichart.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์

orawan.wi@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อรวรรณ คำมั่น

orawan.khamman@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย

atchara.punya@cmu.ac.th
อาจารย์
อ. ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริญ

atcharawon.g@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. อาทิตย์ ลภิรัตนากูล

arthit.l@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์
ศ. ดร. อานนท์ ชัยพานิช

arnon.chaipanich@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ

udomrat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. เขม จิรภัทรพิมล

khem.c@cmu.ac.th
อาจารย์
อ. ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่

cherdsak.s@cmu.ac.th