ข้อมูลบุคลากร


อาจารย์
อ. ดร.อัจฉราวรรณ กาศเจริญ

Dr.Atcharawon Gardchareon

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:PB1-222
Telephone:0815942442
Email:atcharawon.g@cmu.ac.th
Website:


Education Background

                2005                Ph.D. (Physics) Chiang Mai University, Thailand

 

            1992                M.Sc. (Physics) Chiang Mai University, Thailand

 

            1987                B.Sc. (Physics) Chiang Mai University, ThailandResearch Grant

               1.       การพัฒนาเซนเซอร์ก๊าซและเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่เตรียมจากสารประกอบซิงค์ออกไซด์  (จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์)

 

2.       นาโนเซนเซอร์กาซที่มีฐานเป็นโครงสร้างนาโนของสารประกอบซิงค์ออกไซด์   (จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

3.               การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพาที่แสดงผลด้วยตัวเลข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

4.               การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

5.               การสังเคราะห์โครงสร้างสารกึ่งตัวนำของอนุภาคควอนตัมแบบจุดเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารรับไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด (จากศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ)

 

6.       การพัฒนาเชิงนวัตกรรมของระบบตรวจสอบคุณภาพส้มสายน้ำผึ้ง  (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

7.       การสร้างและพัฒนาชุดเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจเชิงพาณิชย์  (จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

8.       การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ  (จากสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

9.       การรณรงค์เมาไม่ขับและเสริมสร้างศักยภาพในการลดอุบัติเหตุ  (จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)

 

10.    การพัฒนาระบบตรวจสอบแอลกอฮอล์ในส้มสายน้ำผึ้ง  (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

11.         การเตรียมและพัฒนาโครงสร้างนาโนของสาร MgxZn1-xเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมที่ใช้ ZnO (จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)

 

12.    การพัฒนาเซนเซอร์เอทานอลที่เตรียมจากโครงสร้างนาโนของสารประกอบซิงค์ออกไซด์เพื่อนำไปใช้ในเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ  (จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

 

13.    อนุภาคนาโนทองแดงออกไซด์เพื่อใช้เป็นโฟโตอิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม  (จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Authorบุคลากร