เกี่ยวกับเรา    วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

        ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มีเป้าหมายที่จะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศในการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพสูงแก่สังคมโดยรวมในขณะที่มันเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง


 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com