เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

        ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มีเป้าหมายที่จะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศในการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพสูงแก่สังคมโดยรวมในขณะที่มันเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง