เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายและพันธกิจหลัก

1) เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาทั้งในและนอกคณะโดยเน้นการบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

2) เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงทั้งในระดับพื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีที่สามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือและประเทศโดยรวม

4) เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5) พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการในทุกด้านให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6) เพื่อค้นหาทรัพยากรและแหล่งที่มาของรายได้ที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์และเพื่อให้สามารถกลายเป็นสนับสนุนตนเอง