เกี่ยวกับเรา    เป้าหมายและพันธกิจหลัก


เป้าหมายและพันธกิจหลัก

1) เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาทั้งในและนอกคณะโดยเน้นการบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

2) เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงทั้งในระดับพื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีที่สามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือและประเทศโดยรวม

4) เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5) พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการในทุกด้านให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6) เพื่อค้นหาทรัพยากรและแหล่งที่มาของรายได้ที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์และเพื่อให้สามารถกลายเป็นสนับสนุนตนเอง


 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com