เกี่ยวกับเรา


เป้าหมายและพันธกิจหลัก

1) เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาทั้งในและนอกคณะโดยเน้นการบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

2) เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงทั้งในระดับพื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีที่สามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือและประเทศโดยรวม

4) เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5) พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการในทุกด้านให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6) เพื่อค้นหาทรัพยากรและแหล่งที่มาของรายได้ที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์และเพื่อให้สามารถกลายเป็นสนับสนุนตนเอง
          Contact Us

               Department of Physics and Materials Science
                  239 Huaykaew Road, Suthep Sub District,
                  Mueang District, Chiang Mai 50200 THAILAND

              +6686-4295035

             +6653-943445

             physics.materials@cmu.ac.th

               
               
               
               
               
               
               
               
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
Youtube : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   Sci-CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ●   CMU

ระบบล็อคอินกลาง สำหรับใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
    ●   Sci-portal

กองทุน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
    ●   E-Donation
 •     ●   บริจาคให้ภาควิชา •            เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   CMU 360 องศา

             สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
                  ●   Alumni Sci-CMU

             สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  ●   Reg-CMU

             ผลงานวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
                  ●   Scholar