เจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์

พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
นาย กิ่งเป็ง แฮดแสนศรี

kingpeng.h@cmu.ac.th
ช่างฝีมือทั่วไป
นาย คำจันทร์ อินต๊ะวงค์

khamchan.i@cmu.ac.th
พนักงานสถานที่
นาย จรูญ บุญเกิดไวย์

charun.b@cmu.ac.th
พนักงานปฏิบัติงาน
นาง ฐานิตา เดชธรรมรงค์

thanita.d@cmu.ac.th
พนักงานช่าง
นาย ทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์

thuansak.t@cmu.ac.th
พนักงานปฏิบัติงาน
น.ส. ทักษพร ศรีบุญเรือง

taksaporn.s@cmu.ac.th
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)
นาย บุญมา ใจน้อย

boonma.j@cmu.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย พัฒนพงษ์ แก้วยศ

puttanapong.k@cmu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์
นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย

r.siriariyachai@gmail.com
นักวิทยาศาสตร์
นาย วัทธิกร สร้อยหล้า

wattikon.s@cmu.ac.th
พนักงานสถานที่
นาย สนิท ไชยวุฒิ

sanit.c@cmu.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย สมพงษ์ ลำปาง

sompong.nalampang@cmu.ac.th
พนักงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
นาย สรวิชญ์ ลินใจ

sorawit.l@cmu.ac.th
พนักงานปฏิบัติงาน
น.ส. สุธิดา วรรณสารศิริ

suthida.w@cmu.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นาย สุวิชา รัตนรินทร์

suvicha.r@cmu.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นาย สุวิทย์ ปันหล้า

suwit.p@cmu.ac.th
พนักงานปฏิบัติงาน
น.ส. หัสการ หอจงกล

hassakarn.h@cmu.ac.th
พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย เฉลิม นาราช

chalrem.n@cmu.ac.th
พนักงานปฏิบัติงาน
นาย เนติพงษ์ กันทวี

natipong.k@cmu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์
นาย เอกพงษ์ กันทารักษ์

ekkapong.k@cmu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์
นาย เอกราช สมบูรณ์

ekkarach.s@cmu.ac.th