เจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์


พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
นาย กิ่งเป็ง แฮดแสนศรี
kingpeng.h@cmu.ac.th


ช่างฝีมือทั่วไป
นาย คำจันทร์ อินต๊ะวงค์
khamchan.i@cmu.ac.th


พนักงานสถานที่
นาย จรูญ บุญเกิดไวย์
charun.b@cmu.ac.th


พนักงานปฏิบัติงาน
นาง ฐานิตา เดชธรรมรงค์
thanita.d@cmu.ac.th


พนักงานช่าง
นาย ทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์
thuansak.t@cmu.ac.th


พนักงานปฏิบัติงาน
น.ส. ทักษพร ศรีบุญเรือง
taksaporn.s@cmu.ac.th


นักวิทยาศาสตร์
นาย นพดล แข็งแรง
nopadon.kh@cmu.ac.th


นักวิทยาศาสตร์
นาย นฤเบศร์ สิริธุวานนท์
Naruebet.s@cmu.ac.th


พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย พัฒนพงษ์ แก้วยศ
puttanapong.k@cmu.ac.th


นักวิทยาศาสตร์
นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย
r.siriariyachai@gmail.com


นักวิทยาศาสตร์
นาย วัทธิกร สร้อยหล้า
wattikon.s@cmu.ac.th


พนักงานสถานที่
นาย สนิท ไชยวุฒิ
sanit.c@cmu.ac.th


พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย สมพงษ์ ลำปาง
sompong.nalampang@cmu.ac.th


พนักงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
นาย สรวิชญ์ ลินใจ
sorawit.l@cmu.ac.th


พนักงานปฏิบัติงาน
น.ส. สุธิดา วรรณสารศิริ
suthida.w@cmu.ac.th


ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นาย สุวิชา รัตนรินทร์
suvicha.r@cmu.ac.th


ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นาย สุวิทย์ ปันหล้า
suwit.p@cmu.ac.th


พนักงานปฏิบัติงาน
น.ส. หัสการ หอจงกล
hassakarn.h@cmu.ac.th


นักจัดการงานทั่วไป
น.ส. เกวลิน ปิยะ
kewalin.piy@cmu.ac.th


พนักงานวิทยาศาสตร์
นาย เฉลิม นาราช
chalrem.n@cmu.ac.th


นักวิทยาศาสตร์
นาย เอกพงษ์ กันทารักษ์
ekkapong.k@cmu.ac.th


นักวิทยาศาสตร์
นาย เอกราช สมบูรณ์
ekkarach.s@cmu.ac.th