เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

        ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จะยังคงสอนและดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะทำการวิจัยความรู้ที่มีอยู่และการสำรวจความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ