เกี่ยวกับเรา    ปรัชญา


ปรัชญา

        ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จะยังคงสอนและดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะทำการวิจัยความรู้ที่มีอยู่และการสำรวจความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ


 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com