ข้อมูลบุคลากร


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด

Assoc. Prof. Dr.Kamonpan Pengpat

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943367
Email:kamonpan.p@cmu.ac.th
Website:


Education Background

EDUCATIONAL BACKGROUND

 

 

1993-2001                 PhD (Physics)

              The University of Warwick, U.K.

1995-195            MSc(PhysicalMethod of Material Characterisations)
           
               The University of Warwick, U.K.

1991-1995                 BSc (Physics)

                           Chiang Mai University, Thailand

 

FIELDS OF SPECIALLIZATION

 

  • Glass and Glass-ceramic
  • Microstructure of Glass-ceramics and ceramics
  • Bioglass


Research Grant

RESEARCH GRANTS

Research Topic                         เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่ทำด้วยสารแบบฟิล์มบางและสารขนาดนาโนที่ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม

                                                   (Non-Lead Thin Films and Nano-Materials for Toxic Gas Sensors)

Sources of Funding                  ทบวงมหาวิทยาลัย

Time Duration                          2547-2548

Budget                                       1,200,000,-

Status of Participation            Co- Principle Investigator

 

Research Topic                        การพัฒนาคุณภาพของสารทำความสะอาดผิวและสารชักเงานิกเกิล 

                                                   (Quality Improvement of Cleaners and Nickel Brighteners)       

Sources of Funding                  บริษัท C.Uyemura ประเทศญี่ปุ่น

Time Duration                          2547-2553

Budget                                       3,050,000.-

Status of Participation            Co- Principle Investigator

 

Research Topic                          การสร้างแก้วกันรังสีเอกซ์

                                                     (Fabrication of X-Ray Shielding Glass)            

Sources of Funding                   คณะวิทยาศาสตร์

Time Duration                           2547-2548

Budget                                        200,000.-

Status of Participation              Principle Investigator

 

Research Topic                          การศึกษาการเตรียมบิสมัทไททาเนตแก้วเซรามิกจากระบบบิสมัทไทเทเนต-โบรอนออกไซด์

                                                    (The Preparation of Bismuth Titanate Glass Ceramic from Bi4Ti3O12- B2O3 system)          

Sources of Funding                  คณะวิทยาศาสตร์

Time Duration                          2547-2548

Budget                                       50,000.-

Status of Participation            Principle Investigator

 

Research Topic                      การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2Na1/2)TiO3 (BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก

                                                (Phase Evolution and Microstructural Study of Bismuth Sodium Titanate (Bi1/2Na1/2)TiO3 (BNT) – based composites)    

Sources of Funding               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Time Duration                       2547-2549

Budget                                    480,000.-

Status of Participation          Principle Investigator

 

Research Topic                          การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน

                                                    (The fabrication of glass ceramics consisting of ferroelectric nanocrystals)           

Sources of Funding                  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Time Duration                           2549-2551

Budget                                        480,000.-

Status of Participation              Principle Investigator

 

Research Topic                          การพัฒนาอิฐทนไฟคุณภาพสูงเพื่อใช้ในเตาเผาขยะ

                                                    (Development of High Quality Refractory Bricks for Use in Incinerators)            

Sources of Funding                  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Time Duration                           2549-2551

Budget                                        7,900,000.-

Status of Participation              Co- Principle Investigator

 

Research Topic                          การประดิษฐ์แก้วบางสำหรับการประยุกต์เป็นกระจกเกรียบ

                                                    (Development of High Quality Refractory Bricks for Use in Incinerators)            

Sources of Funding                  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เครือข่ายภาคเหนือ)

Time Duration                           2549-2552

Budget                                        400,000.-

Status of Participation              Principle Investigator

 

Research Topic                          ศูนย์ร่วมวิจัยเซรามิกประยุกต์

                                                     (Research Center in Applied Ceramics)             

Sources of Funding                    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Time Duration                           2551-2554

Budget                                        3,050,000.-

Status of Participation              Co- Principle Investigator

 

Research Topic                          การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

                                                     (The Fabrication of Colored Crystal Glass for Jeweled Industry)

Sources of Funding                   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                           2550-2552

Budget                                        900,000.-

Status of Participation              Principle Investigator

 

Research Topic                         เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด

                                                    (Smart Sensors for Motion Vehicle Weighing)               

Sources of Funding                  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                          2551-2552

Budget                                       712,500.-

Status of Participation             Co- Principle Investigator

 

Research Topic                         กลุ่มวิจัยวัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกต์ในทางการแพทย์

                                                    (Bio Active Composite for Medical Applications)         

Sources of Funding                  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Time Duration                           2551-2554

Budget                                        7,500,000.-

Status of Participation             Co- Principle Investigator

 

Research Topic                          การศึกษาการตกผลึกในแก้วและแก้วเซรามิกเพื่อการประยุกต์ทางไฟฟ้าและทางการแพทย์

                                                     (Crystallization study in glasses and glassceramics for electrical and

                                                     medical applications)

Sources of Funding                   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Time Duration                           2551-2553

Budget                                        1,200,000.-

Status of Participation              Principle Investigator

 

Research Topic                          การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟร์โรอิเล็กตริกไร้

                                                            สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์ทางด้านไฟฟ้าเชิงแสง

                                                     (The fabrication of Lead-Free Ferroelectric Glass-Ceramics for opto electrical applications)

 

Sources of Funding              ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

TimeDuration                            2551-2553

 

Budget                                          406,000.-

Statusof Participation           PrincipleInvestigator

 Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Author