ข้อมูลบุคลากร


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช

Assoc. Prof. Dr.Apichat Limpichaipanit

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other Information



Contact Information
Room:
Telephone:053943367
Email:apichart.l@cmu.ac.th
Website:


Education Background

 2004-2008       D.Phil. (Materials) University of Oxford, UK. 

 

2001-2004        B.Sc. (Materials Science and Engineering) University of Manchester Institute of Science and Technology, UK



Research Grant

 1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 หัวข้อ “การสึกหรอของวัสดุพ่นเคลือบด้วยความร้อน” (Wear of Thermal Sprayed Coatings) งบประมาณ 100,000 บาท (ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) โดยเป็นหัวหน้าโครงการและมีผู้ร่วมโครงการ 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา วัชระภาสร)


2) ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 หัวข้อ “การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของเซรามิกที่มีอลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก” (Mechanical Properties Improvement of Alumina-Based Ceramics) งบประมาณ 50,000 บาท (ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) โดยเป็นหัวหน้าโครงการและมีผู้ร่วมโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์)


3) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (วท.) ประจำปี 2554 จากศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อ “การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนโดยกระบวนการเตรียมผง” (Mechanical Properties Improvement of Thermal Sprayed Coatings by Powder Preparation) งบประมาณ 250,000 บาท (อยู่ในระหว่างการดำเนินการในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556) โดยเป็นหัวหน้าโครงการและมีผู้ร่วมโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์)


4) ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 หัวข้อ “การสังเคราะห์และจำแนกอิเล็กโตร-ออพโตเซรามิกในระบบพีแอลแซทที” (Fabrication and Characterization of Electro-Optic Ceramics in PLZT Systems) งบประมาณ 45,000 บาท (กำลังดำเนินการในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) โดยเป็นหัวหน้าโครงการและมีที่ปรึกษาโครงการคือรองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา)


5) ทุนศุนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านวัสดุนาโนที่ทำหน้าที่เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 หัวข้อ “อิทธิพลของซิลิกาขนาดนาโนที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกลของเซรามิกที่มีอลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก” (Effect of Nano-Sized Silica on Mechanical Properties Improvement of Alumina-Based Ceramics) งบประมาณ 75,000 บาท (กำลังดำเนินการในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555) โดยเป็นหัวหน้าโครงการ



Publications
No. Year Title Source Title Author