ข้อมูลบุคลากร


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล

Assoc. Prof. Dr.Duangmanee Wongratanaphisan

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:0815759350
Email:duangmanee.wong@cmu.ac.th
Website:


Education Background

2003                Ph.D. (Physics) Lehigh  University , USA.

 

 

2000                M.S. (Physics) Lehigh  University , USA.

 

 

1997                M.S. (Physics) Srinakharinwirot University, Thailand

 

1991                B.Ed. (Physics-Mathematics)  Khon Kaen University, Thailand        Research Grant

1.               การพัฒนาเซนเซอร์ก๊าซและเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่เตรียมจากสารประกอบซิงค์ออกไซด์ (จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์)    

2.               นาโนเซนเซอร์กาซที่มีฐานเป็นโครงสร้างนาโนของสารประกอบซิงค์ออกไซด์    (จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.               การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพาที่แสดงผลด้วยตัวเลข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4.               การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

5.               การ สังเคราะห์โครงสร้างสารกึ่งตัวนำของอนุภาคควอนตัมแบบจุดเพื่อการประยุกต์ใช้ เป็นสารรับไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่น ใกล้อินฟราเรด (จากศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ)

6.               การพัฒนาเชิงนวัตกรรมของระบบตรวจสอบคุณภาพส้มสายน้ำผึ้ง   (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

7.               การสร้างและพัฒนาชุดเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจเชิงพาณิชย์    (จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

8.               การรณรงค์เมาไม่ขับและเสริมสร้างศักยภาพในการลดอุบัติเหตุ   (จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)

9.               การพัฒนาระบบตรวจสอบแอลกอฮอล์ในส้มสายน้ำผึ้ง   (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

10.         การเตรียมและพัฒนาโครงสร้างนาโนของสาร MgxZn1-xO เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมที่ใช้ ZnO    (จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)

11.         การพัฒนาเซนเซอร์เอทานอลที่เตรียมจากโครงสร้างนาโนของสารประกอบซิงค์ออกไซด์เพื่อนำไปใช้ในเครื่องวัดปริมาณ  แอลกอฮอล์จากลมหายใจ   (จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

12.              การศึกษาสมบัติโฟตอนของผลึกนาโนซิงก์ไทเทเนตด้วยการกระเจิงรามาน  (จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Authorบุคลากร