ข้อมูลบุคลากร


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์

Assoc. Prof. Dr.Atipong Ngamjarurojana

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:
Email:athipong.ng@cmu.ac.th
Website:


Education Background

 2004-2007           PhD (Materials) Chiang Mai University, Thailand.
1999-2001           MSc (Physics) Chiang Mai University, Thailand.
1995-1999           BSc (Physics) Chiang Mai University, Thailand.Research Grant

 1. ชื่อโครงการ :  การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดซิงค์ไนโอเบตเป็น องค์ประกอบหลัก ด้วยการใช้สารตั้งต้นแบบโคลัมไบด์และการเติมสารออกไซด์ (Modification of Electrical Properties of Lead Zinc Niobate Based Ferroelectric Ceramics by Using Columbite Precursor and Oxide Additives) 

ระยะเวลาโครงการ  2  ปี   ตั้งแต่   15 พ.ค. 2551   ถึง  14 พ.ค. 2553 
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


2. ชื่อโครงการ การตรวจวิเคราะห์วัสดุพิโซอิเล็กทริกทรานสฟอร์เมอร์ Mn เจือ PZN-PZT  ด้วยเทคนิค XAS 
        (XAS analysis of Mn-doped PZN-PZT piezoelectric transformer materials)
ระยะเวลาโครงการ  1 ปี      ตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2551 ถึง  26 สิงหาคม 2552
 แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)


3. ชื่อโครงการ โครงสร้างระดับอะตอมและการเกิดเฟสของเลดซิงค์ไนโอเบต โดยวิธีสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ 
( Local Structure and Phase Formation of Lead Zinc Niobate by X-Ray AbsorptionSpectroscopic) 
ระยะเวลาโครงการ  1 ปี      ตั้งแต่   29 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2553
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)


4. ชื่อโครงการ : การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดเซอร์โคเนตไททาเนตและแบเรียมไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารที่มีองค์ประกอบของเฟร์ไรท์ (Study of magnetic properties on Lead Zirconate Titanate and Barium Titanate Based Ferroelectric Ceramics by Using Compound Ferrites Additives) 
ระยะเวลาโครงการ  2  ปี   ตั้งแต่   1 ก.ค. 2554  ถึง  30 มิ.ย. 2556 
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

 Publications
No. Year Title Source Title Authorบุคลากร