ข้อมูลบุคลากร


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

Assoc. Prof. Dr.Pisith Singjai

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:ScB 2-610
Telephone:089-755 1040
Email:pisith.s@cmu.ac.th
Website:


Education Background

 EDUCATIONAL BACKGROUND

 

 

2000                  Ph.D. (Materials Science & Engineering)

                          University of SurreyUK.

1984-1993         B.S., M.S. (Physics)

                          Chiang Mai UniversityChiang MaiThailand

 

 

FIELDS OF SPECIALLIZATION

 

                        ·  Nano-Coating, Carbon Nanotubes, Strain SensorsResearch Grant

 RESEARCH GRANTS (2005 – ปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ)

 

 

                โครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นรวมทั้งของคณะวิทยาศาสตร์ มช.

(1)     โครงการเงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์ ได้รับทุนจาก 
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (วิจัยหลังปริญญาเอก สกว.) งบประมาณที่ได้รับ 200,000 บาท ปี 2544
 – 2545

(2)     โครงการ: เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า ประเภททุนวิจัยโครงการวิจัยต้นแบบ ได้รับทุนจาก

   คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท ปี 2546  2547

(3)     โครงการเครื่องสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะออกไซด์โดยวิธีไพโรซอล ประเภททุนวิจัยโครงการวิจัยต้นแบบ 
  ได้รับทุนจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณที่ได้รับ 80
,000 บาท ปี 2547  2548

(4)     โครงการเครื่องสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยวิธีการตกสะสมไอสารเคมี ประเภททุนวิจัยโครงการวิจัยต้นแบบ
  ได้รับทุนจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณที่ได้รับ 80
,000 บาท ปี 2547  2548

(5)     โครงการ: การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์ให้ได้ปริมาณมาก ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   (เมธีวิจัย สกว.) งบประมาณที่ได้รับ 1,200,000 บาท ปี 2548 – 2550

(6)     โครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท่อนาโนคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมไทย ได้รับทุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติการวิจัย เครือข่ายความเป็นเลิศด้านวัสดุนาโนเฉพาะทาง งบประมาณ

  ที่ได้รับ 1,000,000 บาท ปี 2550 – 2552

(7)     โครงการ: การพัฒนาเครื่องสังเคราะห์อนุภาคนาโนและฟิล์มบางของโลหะออกไซด์บางชนิดโดยกระบวนการสปาร์ค

  ได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า) ทุนที่ได้รับ 3,000,000 บาท ปี 2551 – 2553 Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Authorบุคลากร