ข้อมูลบุคลากร


รองศาสตราจารย์
รศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม

Assoc. Prof. Dr.Sukum Eitssayeam

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:0 5394 3367
Email:sukum.e@cmu.ac.th
Website:


Education Background

 EDUCATIONAL BACKGROUND

 

2003-2006                   PhD (Materials Science)

                        Chiang Mai UniversityChiang MaiThailand

2001-2003         MSc (Materials Science)
                        Chiang Mai UniversityChiang MaiThailand

1997-2001                   BSc (Materials Science)

                        Chiang Mai UniversityChiang MaiThailand

 

FIELDS OF SPECIALLIZATION

 

  • Analysis Electron Microscopy
  • Electrical measurement
  • Thermal Analysis


Research Grant

 RESEARCH GRANTS

Research Topic                          เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่ทำด้วยสารแบบฟิล์มบางและสารขนาดนาโนที่ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม

                                                         (Non-Lead Thin Films and Nano-Materials for Toxic Gas Sensors)

Sources of Funding                  ทบวงมหาวิทยาลัย

Time Duration                           2547-2548

Budget                                          1,200,000.-

Status of Participation            Co- Principal Investigator

 

Research Topic                          การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอร์รอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก

                                                         (Preparation and Characterization of Piezoelectric materials of complex perovskite lead zinc niobate compound based)     

Sources of Funding                  คณะวิทยาศาสตร์

Time Duration                           2549-2550

Budget                                          45,000.-

Status of Participation            Principal Investigator

 

Research Topic                          การศึกษาเซรามิกที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงมาก สำหรับการประยุกต์ใช้งานตัวเก็บประจุ และหน่วยความจำคอมพิวเตอร์สถานะของแข็ง

                                                         (The Study of Giant Dielectric Constant Ceramics for Capacitor and Solid State Computer Memory applications)              

Sources of Funding                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                           2549-2550

Budget                                          100,000.-

Status of Participation            Principal Investigator

 

Research Topic                          วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอร์รอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบต เป็นองค์ประกอบหลัก

                                                         (Piezoelectric materials of B-site substituted complex perovskite lead zinc niobate compound based and barium iron niobate compound based)

Sources of Funding                  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Time Duration                           2549-2551

Budget                                          480,000.-

Status of Participation            Principal Investigator

 

Research Topic                          ศูนย์ร่วมวิจัยเซรามิกประยุกต์

                                                         (Research Center in Applied Ceramics)             

Sources of Funding                  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Time Duration                           2551-2554

Budget                                          3,050,000.-

Status of Participation            Co- Principal Investigator

 

Research Topic                          กลุ่มวิจัยวัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกต์ในทางการแพทย์

                                                         (Bio Active Composite for Medical Applications)         

Sources of Funding                  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Time Duration                           2551-2554

Budget                                          7,500,000.-

Status of Participation            Co- Principal Investigator

 

Research Topic                          การพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต – เลดซิงค์ไนโอเบตเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์

                                                         (Development of electrical properties of lead zirconate titanate – lead zinc niobete for Electronic Applications)

Sources of Funding                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                           2549-2550

Budget                                          100,000.-

Status of Participation            Principal Investigator

 

Research Topic                          การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์

                                                         (Nanomaterials development for medical uses)               

Sources of Funding                  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                           2550-2552

Budget                                          900,000.-

Status of Participation            Co- Principal Investigator

 

Research Topic                          การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

                                                         (The Fabrication of Colored Crystal Glass for Jeweled Industry)

Sources of Funding                  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                           2550-2552

Budget                                          900,000.-

Status of Participation            Co- Principal Investigator

 

Research Topic                          เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด

                                                         (Smart Sensors for Motion Vehicle Weighing)               

Sources of Funding                  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                           2551-2552

Budget                                          712,500.-

Status of Participation            Principal Investigator

 

Research Topic                          ไดอิเล็กทริกและพิโซอิเล็กทริกที่มีค่าสูง

                                                         (High Dielectric and Piezoelectric)         

Sources of Funding                  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Time Duration                           2551-2553

Budget                                          2,200,000.-

Status of Participation            Co- Principal InvestigatorPublications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Author