ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ. ดร.ฉัตรดนัย บุญเรือง

Assoc. Prof. Dr.Chatdanai Boonrueng

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:SCB2-601/1
Telephone:053943367
Email:chatdanai.b@cmu.ac.th
Website:


Education Background

 ปริญญาตรี สาขาวิชา    วัสดุศาสตร์   สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปริญญาโท สาขาวิชา    วัสดุศาสตร์   สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปริญญาเอก สาขาวิชา    วัสดุศาสตร์   สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 Research Grant

 

1) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2550

2) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 

3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550

4) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551

5) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554

6) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

7) โครงการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ(งบอัดฉีด)คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2556

8) โครงการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ(งบอัดฉีด)คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

9) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COE) ประจำปีงบประมาณ 2557-58

10) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

 

 

 

 

 

11) โครงการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ (งบอัดฉีด) คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

12) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558

13) โครงการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ (งบอัดฉีด) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ “Tribological and corrosion behaviors of carburized AISI 4340 steel”

14) โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ “Smart materials for Medical Aspects and Healthcare (ต้นแบบรากฟันเทียมไทเทเนียมปรับปรุงผิวชนิดพิเศษ)

15) โครงการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ (งบอัดฉีด) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ “Design of boiler welding for improvement of lifetime and cost control”

16) โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า วัสดุใหม่เพื่ออุตสาหกรรมและชีวิตที่ดีขึ้น โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในหัวข้อ การเตรียมเบ้าหลอมและเบ้าหล่อสำหรับการหล่อวัสดุทันตกรรม”

 

17) โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “Effect of nanograin–boundary networks generation on corrosion of carburized martensitic stainless steel”

18) โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ “Impact property of TiAl3–Ti laminated composite fabricated from metallic sandwich”

 

 

 
Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Author