ข้อมูลบุคลากร


ศาสตราจารย์
ศ. ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล

Prof. Dr.Gobwute Rujijanakul

แก้ไขข้อมูล

 

Contact Info. Education Background Publications Other InformationContact Information
Room:
Telephone:053943376
Email:gobwute.ruji@cmu.ac.th
Website:


Education Background

 EDUCATIONAL BACKGROUND

 

 

1989-1994                  PhD (Physics)

                             Faculty of Science, Chiang Mai UniversityChiang MaiThailand

1984-1998                   BSc (Physics)

                             Faculty of Science, Chiang Mai UniversityChiang MaiThailand

 

FIELDS OF SPECIALLIZATION

 

 

  • Materials processing,
  • Electroceramics and Materials characterization
  • Bioceramics

 Research Grant

 RESEARCH GRANTS

Research Topic                การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริกสำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์

                                         (Fabrication of Piezoelectric Composites for Medical Ultrasonic Imaging)

Sources of Funding         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                  2543 - 2546

Budget                             800,000.-

Status of Participation     Co- Principal Investigator

 

Research Topic                การพัฒนาวัสดุผสมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไฮโดรโฟน

                                         (Development of Composite materials for Hydrophone Application)

Sources of Funding          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Time Duration                   2546-2547

Budget                              200,0000-

Status of Participation      Principal Investigator

 

Research Topic                เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่ทำด้วยสารแบบฟิล์มบางและสารขนาดนาโนที่ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม

                                         (Non-Lead Thin Films and Nano-Materials for Toxic Gas Sensors)

Sources of Funding          ทบวงมหาวิทยาลัย

Time Duration                   2547-2548

Budget                              1,200,000.-

Status of Participation       Co- Principal Investigator

 

Research Topic                การเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กตริก 

                                         (Phase Transformations in Ferroelectric Materials)   

Sources of Funding          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Time Duration                   2544 -  2547

Budget                              1,080,000.-

Status of Participation       Principal Investigator

 

Research Topic               การสร้างแก้วกันรังสีเอกซ์

                                        (Fabrication of X-Ray Shielding Glass)        

Sources of Funding         คณะวิทยาศาสตร์

Time Duration                  2547-2548

Budget                             200,000.-

Status of Participation     Principal Investigator

 

Research Topic                การพัฒนาคุณภาพของสารทำความสะอาดผิวและสารชักเงานิกเกิล  

                                         (Quality Improvement of Cleaners and Nickel Brighteners)    

Sources of Funding         บริษัท C.Uyemura ประเทศญี่ปุ่น

Time Duration                  2547 - 2553

Budget                             3,050,000.-

Status of Participation     Co- Principal Investigator

 

Research Topic                การประยุกต์ใช้เซรามิกเพียโซอิเล็กตริกในอุปกรณ์ทางการแพทย์

                                         (Applications of piezoelectric ceramic in medical instrument)

Sources of Funding         คณะวิทยาศาสตร์

Time Duration                  2548-2550

Budget                             990,000.-

Status of Participation     Principal Investigator

 

Research Topic                พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กตริกและวัสดุที่เกี่ยวข้อง

                                         (Phase transformation behavior in ferroelectric and related materials)

Sources of Funding          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Time Duration                   2548-2551

Budget                              1,200,000.-

Status of Participation      Principal Investigator

 

Research Topic               การพัฒนาอิฐทนไฟคุณภาพสูงเพื่อใช้ในเตาเผาขยะ

                                        (Development of High Quality Refractory Bricks for Use in Incinerators)       

Sources of Funding         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Time Duration                  2549-2551

Budget                             7,900,000.-

Status of Participation     Co- Principal Investigator

 

Research Topic                ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กทริกและ สารที่เกี่ยวข้อง

                                        (Factors effect on phase transitions in ferroelectric and  related materials)    

Sources of Funding         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Time Duration                  2551-2553

Budget                             1,200,000.-

Status of Participation     Co- Principal Investigator

 

Research Topic                ศูนย์ร่วมวิจัยเซรามิกประยุกต์

                                         (Research Center in Applied Ceramics)        

Sources of Funding          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Time Duration                   2551-2554

Budget                              3,050,000.-

Status of Participation      Co- Principal Investigator

 

Research Topic                การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์

                                         (Nanomaterials development for medical uses)        

Sources of Funding         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                  2550-2552

Budget                             900,000.-

Status of Participation     Principal Investigator

 

Research Topic                การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

                                         (The Fabrication of Colored Crystal Glass for Jeweled Industry)

Sources of Funding         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                  2550-2552

Budget                             900,000.-

Status of Participation     Co- Principal Investigator

 

 

Research Topic                เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด

                                         (Smart Sensors for Motion Vehicle Weighing)     

Sources of Funding          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Time Duration                   2551-2552

Budget                              712,500.-

Status of Participation      Co-Principal Investigator

 

Research Topic                กลุ่มวิจัยวัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกต์ในทางการแพทย์

                                         (Bio Active Composite for Medical Applications)     

Sources of Funding          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Time Duration                   2551-2554

Budget                              7,500,000.-

Status of Participation      Co-Principal Investigator

 

 Research Topic               ไดอิเล็กทริกและพิโซอิเล็กทริกที่มีค่าสูง

                                          (High Dielectric and Piezoelectric)   

Sources of Funding          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Time Duration                   2551-2553

Budget                              2,200,000.-

Status of Participation      Co-Principal Investigator

                        

 

 

 Publications
View Publications on Scopus
No. Year Title Source Title Authorบุคลากร