รูปภาพกิจกรรม


การสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ประจำปี 2558
-มีการสัมมนารวมกลุ่มของกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของการประเมินคุณภาพหลักสูตร (จาก มคอ 7) ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 และวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 -มีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียดการประเมินคุณภาพของแต่ละหลักสูตร และ รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่