รูปภาพกิจกรรม     สัมมนาเพื่อการจัดทำ SWOT Analysis ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ กำลังอยู่ในช่วงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  12(เริ่มใช้ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) และคณะฯได้ให้ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใ และภายนอกหน่วยงาน(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน และบุคลากรในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น ภาควิชาฯ จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและหาแนวทางและข้อสรุปร่วมกัน