รูปภาพกิจกรรม     ศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นับเป็นพันธกิจหลักหนึ่งของภาควิชาฯ ซึ่งทางภาควิชาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมในด้านต่างๆ และการได้งานของบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาแล้ว ทั้งนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารจากบัณฑิตรุ่นพี่ซึ่งเป็นศิษย์เก่าฯ จึงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไปเป็นอย่างมาก ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้มีความร่วมมือกับบริษัทฮิตาชิ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากวิชาการความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากในห้องเรียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษารุ่นน้องจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ การเพิ่มศักยภาพของตนเอง ทัศนคติและการปรับตัวในการทำงานจากรุ่นพี่ที่จบแล้วและทำงานแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่เป็นอย่างยิ่ง