รูปภาพกิจกรรม     แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

ตามที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรให้เข้าสาขาวิชาเอกตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 เป็นประจำทุกปีนั้น ซึ่งในการเรียนในชั้นปีที่ 1 วิชาที่เรียนส่วนใหญ่เป็นวิชาพื้นฐานทั้งในคณะฯ และนอกคณะฯ แต่เมื่อนักศึกษาเริ่มเรียนชั้นปีที่ 2 วิชาเรียนส่วนใหญ่คือวิชาเอกซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาควิชาฯ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาเอก ได้เข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนในภาควิชา รวมทั้งกิจกรรม/การบริการต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา และรับทราบระเบียบ/กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร รวมถึงให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ และบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะได้พบปะระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการ แนะนำกิจกรรมดังกล่าวแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2