รูปภาพกิจกรรม     ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่สี่สาขาฟิสิกส์และสาขาวัสดุศาสตร์ 2565

เนื่องจากนักศึกษาปีที่สี่จะจบการศึกษาภายในปีการศึกษานี้ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังคำแนะนำจากวิทยากรในการดำเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิต นอกจากนี้ ยังเป็นการพบปะกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในภาควิชาฯที่นักศึกษาได้เคยเข้าร่วม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในรุ่นเดียวกันและรุ่นน้องในกิจกรรม byenior เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของภาควิชาฯ อีกทางหนึ่ง รวมทั้งมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีและทำชื่อเสียง ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาต่อเนื่องในทุกๆปีสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา