รูปภาพกิจกรรม     โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์

คณาจารย์และเจ้าหน้าทีบางส่วนยังไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้คณาจารย์ที่รับผิดชอบกระบวนวิชาต่างๆ จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. 3 และ 5 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละภาคการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้เข้าใจถึงวิธีการใช้ระบบสารสนเทศและจัดทำ มคอ. ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น