รูปภาพกิจกรรม     ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเข้าสาขาวิชาเอกตามสาขาที่นักศึกษาสนใจในภาคเรียนที่ 2 นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้รับจัดสรร อาทิ ระบบของการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นวิชาเรียนที่เป็นวิชาเอกและวิชาเอกเลือกตามสาขาเป็นหลัก รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การชี้แจงระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญ การติดต่อประสานงานกับสาขาวิชาฯ และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น ภาควิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติและทราบข้อมูลต่างๆ อีกทั้งอาจารย์ยังให้คำปรึกษาและตอบคำถามที่นักศึกษาสงสัยได้