รูปภาพกิจกรรม     สัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ตามที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ได้ดำเนินพันธกิจหลัก พันธกิจตามวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชาฯและของคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปีนั้น  การดำเนินการตามพันธกิจ/ภารกิจดังกล่าว จะบรรลุตามจุดมุ่งหมายและตามแผนกลยุทธ์ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนของภาควิชาฯ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม การสื่อสารข้อมูล การกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเพื่อวางแผนในการพัฒนาภาควิชาฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในวันปีใหม่เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรภาควิชา นอกจากนี้ จะมีการมอบรางวัลและของขวัญประจำปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรของภาควิชาฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ ผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ