รูปภาพกิจกรรม     ต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากเครือข่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน

                  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณครู และนักเรียนจากเครือข่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน                                  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เข้าศึกษาดูงานวิจัยภาควิชา
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสู

ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานวิจัยเทคโนโลยีพลาสม
ห้องปฏิบัติการวิจัยลำอิเล็
กตรอนเชิงเส้น
และห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโ
นโลยีไอออนบีม 
ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562