รูปภาพกิจกรรม     แนะนำงานวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

เนื่องจากนักศึกษาต้องผ่านกระบวนวิชาการค้นคว้าอิสระในชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองตามห้องปฏิบัติการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดของห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภาควิชา เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ตรงตามความความรู้และทักษะที่นักศึกษาสนใจ