รูปภาพกิจกรรม     งานแสดงมุฑิตาจิตกับบุคลากรผู้เกษียณอายุ

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของภาควิชาฯแล้วยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ อีกด้วย