รูปภาพกิจกรรม     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ประจำปี 2564

ตามที่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเข้าสาขาวิชาเอกตามสาขาที่นักศึกษาสนใจในภาคเรียนที่ 2 นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้รับจัดสรร ได้แก่ ระบบของการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นที่วิชาเรียนที่เป็นวิชาเอกและวิชาเอกเลือกตามสาขาเป็นหลัก รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และการชี้แจงระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ และการติดต่อประสานงานกับสาขาวิชาฯ และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น ภาควิชาฯ จึงได้เห็นสมควรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาแล้วเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติและให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข้างต้น พร้อมทั้งปรึกษาหรือถามคำถามที่สงสัยได้