รูปภาพกิจกรรม     โครงการการจัดการความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านกำลังคน ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ภายในภาควิชาฯในแต่ละปีการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของภาควิชา ในทุกต้นภาคการศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในภาคฯจะได้มีการพบปะหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในภาควิชาและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่อยู่ในแต่ละสาขาวิชาและนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่สาขา การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อลูกค้าและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้