รูปภาพกิจกรรม     โครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์

ตามที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ได้ดำเนินพันธกิจหลักและพันธกิจตามวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชาฯ การดำเนินการตามพันธกิจ/ภารกิจดังกล่าว จะบรรลุตามจุดมุ่งหมายและตามแผนกลยุทธ์จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนของภาควิชาฯ รวมถึงนักศึกษาทุกระดับ ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม การสื่อสารข้อมูล การกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเพื่อวางแผนในการพัฒนาภาควิชาฯ เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเข้าสู่ AEC รวมถึงให้บุคลากรได้รับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนดำเนินการในปีต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรภาควิชา นอกจากนั้นจะมีการมอบรางวัลประจำปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ