รูปภาพกิจกรรม     กิจกรรมการพบปะนักศึกษาปีหนึ่งและอาจารย์ที่ปรึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2562

กิจกรรมการพบปะนักศึกษาปีหนึ่งและอาจารย์ที่ปรึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2562 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง PB2-100 กล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.อำพล  วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
แนะนำแผนการเรียนปี 1 โครงสร้างหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ฉัตรดนัย  บุญเรือง และ ผศ.ดร.สาคร  ริมแจ่ม
แนะนำสถานที่และอาจารย์ที่ปรึกษา โดย รศ.ดร.อนุชา  วัชระภาสร
กฎระเบียบในการศึกษา โดย ผศ.ดร.ศิริพร  ชัยศรี
วิชาการเรียนรู้ทั่วไป โดย ผศ.ดร.รัตติยากร  เรียนยอย
ตอบคำถาม ดำเนินการ โดย ผศ.ดร.พรรัตน์  วัฒนกสิวิชช์