รูปภาพกิจกรรม     ติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจากงบค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี เป็นประจำทุกปี และภาควิชาฯ ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมและได้รับการอนุมัติจากคณะฯ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 32 โครงการ/กิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาร่วมเป็นผู้ประสานงานและเป็นกรรมการจัด โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  และเพื่อติดตามและสรุปการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจากงบค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี