รูปภาพกิจกรรม     โครงการพัฒนาทักษะเชิงอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาเอกฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

จากคำแนะนำของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ไปฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน และประเมินการฝึกงานของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาควรจะมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพทีเกี่ยวข้องกับการทำงานในองค์กรด้วย เพราะจะช่วยทำให้การร่วมงานกับองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางภาควิชาฯ จึงเห็นควรที่จะจัดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการไปฝึกงานและและทำงานในเครือข่ายงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ทางองค์กรผู้ประกอบการให้ความสำคัญ แก่นักศึกษาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ และความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะไปฝึกงาน และจบการศึกษา และสามารถไปร่วมงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้