รูปภาพกิจกรรม     พัฒนาบุคลิกภาพ และการแสดงออกของนักศึกษา

    นอกจากนักศึกษาวิชาเอกสาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จะได้พัฒนาในด้านวิชาการระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเต็มความสามารถแล้ว การที่นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพยังประกอบไปด้วยการมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในส่วนของการเข้าสังคม และความมั่นใจในการแสดงออก ซึ่งในขณะเดียวกันนักศึกษาควรได้รับการปลูกฝังความภาคภูมิใจต่อศิลปวัฒนธรรมไทยโครงการนี้จึงได้ดำเนินขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าปฎิบัติงานในวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยการเปิดโอกาสให้แสดงออกและการแข่งขัน และมีการมอบของขวัญของรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการแข่งขัน