รูปภาพกิจกรรม     ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเข้าสาขาวิชาเอกตามสาขาที่นักศึกษาสนใจในภาคเรียนที่ 2 นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้รับจัดสรร อาทิ ระบบของการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นที่วิชาเรียนที่เป็นวิชาเอกและวิชาเอกเลือกตามสาขาเป็นหลัก รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และการชี้แจงระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญ และการติดต่อประสานงานกับสาขาวิชาฯ และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น ภาควิชาฯ จึงได้เห็นสมควรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1