รูปภาพกิจกรรม     โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่สี่สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2564

เนื่องจากนักศึกษาปีที่สี่จะจบการศึกษาภายในปีการศึกษานี้ ทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จึงต้องการให้นักศึกษาได้รับฟังคำแนะนำจากวิทยากรในการดำเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษา ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการทำงานและการศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังเป็นการพบปะนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในภาควิชาที่นักศึกษาได้เข้าร่วม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในรุ่นเดียวกันและรุ่นน้องในกิจกรรม byenior เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของภาควิชา รวมทั้งให้รางวัลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีและทำชื่อเสียง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดเป็นประจำทุกปีสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา