รูปภาพกิจกรรม     ฟิสิกส์หาโจทย์วิจัย

โครงการฟิสิกส์หาโจทย์วิจัย จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม  2562
 
สถานที่ดำเนินการ  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนภูมิพล) จังหวัดตาก

        ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกชั้นเรียน เพื่อเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  ดังนั้นภาควิชาฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเยี่ยมชมหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เพื่อนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความรู้ทางทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และสามารถนำมาเป็นแนวทางต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยต่อไป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐหรือเอกชนได้รู้จักและทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดียิ่งขึ้น