รูปภาพกิจกรรม     สัมมนาการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry : Hi-Fi)

โครงการหลักสูตร Hi-Fi เป็นโครงการที่ยกระดับจากโครงการ Sci-Fi โดยริเริ่มจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สอวช. และ ITAP ของสวทช. สร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยในหัวข้อที่เป็นความต้องการจริงของภาคเอกชน ทั้งนี้ภาคเอกชนและITAP จะเป็นผู้ใช้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความน่าสนใจอาจจะรับมาพัฒนาเป็นหลักสูตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างงานวิจัยจากการปฏิบัติ