รูปภาพกิจกรรม     โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์​ จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม​ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล  วงศ์จำรัส
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่