รูปภาพกิจกรรม     โครงการมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เนื่องจากมีบุคลากรกำลังจะพ้นจากภาระหน้าที่จากการทำงาน หลังจากที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการ ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่บัณฑิตรุ่นต่อรุ่น ซึ่งบัณทิตทั้งหลายสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้นเมื่อคำว่า เกษียณอายุราชการได้ล่วงมาถึง ท่านผู้เกษียณอายุราชการจึงเปรียบเสมือนปูชณียบุคคลที่ควรค่าแก่การให้คณาจารย์และบุคลากรรุ่นหลังได้แสดงมุฑิตาจิตต่อคุณประโยชน์ที่ท่านได้ให้ไว้แก่องค์กรตั้งแต่ในระดับภาควิชาฯ จนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของภาควิชาฯแล้วยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ อีกด้วย และเนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแบบระบบผสมระหว่างออนไลน์และออนไซต์ เพื่อรักษาระยะห่างและความปลอดภัย