รูปภาพกิจกรรม     ประชุมปรึกษาหารือและหาวิธีแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์หมอกควันอยู่ในขั้นวิกฤต ผศ.ดร.อำพล  วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ท่านอื่นๆ ได้ปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีการผลิตเครื่องทำลายฝุ่นเพื่อติดตั้งในจุดต่างๆ ของภาควิชา