รูปภาพกิจกรรม     สัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ได้ดำเนินพันธกิจหลัก และพันธกิจตามวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชาฯ และของคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปีนั้น  การดำเนินการตามพันธกิจ/ภารกิจดังกล่าว จะบรรลุตามจุดมุ่งหมายและตามแผนกลยุทธ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนของภาควิชาฯ รวมถึงนักศึกษาทุกระดับ ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การมีส่วนร่วม การสื่อสารข้อมูล การกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเพื่อวางแผนในการพัฒนาภาควิชาฯ เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเข้าสู่ AEC รวมถึงให้บุคลากรได้รับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนดำเนินการในปีต่อไป รวมทั้งจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในวันปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรภาควิชา นอกจากนั้นจะมีการมอบรางวัลและของขวัญประจำปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรของภาควิชาฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ ผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับภาคฯ