รูปภาพกิจกรรม     มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ 2563

การสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประกันคุณภาพในด้านการพัฒนาความรู้และการจัดอบรมให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและสร้างความผูกพันต่อภาควิชาฯและคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย และอีกทั้งยังมีอาจารย์และบุคลากรบางท่านกำลังจะพ้นจากภาระหน้าที่จากการทำงาน หลังจากที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่บัณฑิตรุ่นต่อรุ่น ซึ่งบัณทิตทั้งหลายสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้นเมื่อคำว่า เกษียณอายุราชการได้ล่วงมาถึง ท่านผู้เกษียณอายุราชการจึงเปรียบเสมือนปูชณียบุคคลที่ควรค่าแก่การให้คณาจารย์และบุคลากรรุ่นหลังได้แสดงมุฑิตาจิตต่อคุณประโยชน์ที่ท่านได้ให้ไว้แก่องค์กรตั้งแต่ในระดับภาควิชาฯ จนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของภาควิชาฯแล้วยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ อีกด้วย