รูปภาพกิจกรรม     ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

การอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประกันคุณภาพในด้านการพัฒนาความรู้และการจัดอบรมให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและสร้างความผูกพันต่อภาควิชาฯ และคณะฯ อีกด้วย