รูปภาพกิจกรรม     พัฒนานักศึกษาและอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทางด้านสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเผชิญปัญหาต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากนักศึกษาวิชาเอกสาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จะได้พัฒนาในด้านวิชาการระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเต็มความสามารถแล้ว การที่นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพยังประกอบไปด้วยการมีบุคลิกภาพทั้งทางร่างกายและทางจิตที่เข็มแข็งและเป็นที่พึงประสงค์ในการเข้าสังคม ซึ่งในขณะเดียวกันนักศึกษาควรได้รับการปลูกฝังความภาคภูมิใจต่อศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย โครงการนี้จึงได้ดำเนินขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเตรียมตัวเข้าปฎิบัติงานในวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยการเปิดโอกาสให้แสดงออก ปรึกษา และเรียนรู้กับวิทยากรและคณาจารย์ที่เข้ามาพูดคุย