รูปภาพกิจกรรม     งานแสดงมุฑิตาจิตกับบุคลากรผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2559

ในเดือนกันยายนของปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ขะมักเขม้นในการเริ่มสอนเนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ แต่มีอาจารย์และบุคลากรบางท่านตระหนักในใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท่านกำลังจะพ้นจากภาระหน้าที่อันหนักหน่วงแต่ก็ปนไปด้วยความสุขที่ท่านทราบอยู่ในใจว่า ท่านสามารถผลิตและประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่บัณฑิตรุ่นต่อรุ่น เพื่อสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ถี่ถ้วน ดังนั้นเมื่อคำว่า เกษียณอายุราชการได้ล่วงมาถึง ท่านผู้เกษียณอายุราชการจึงเปรียบเสมือนปูชณียบุคคลที่ควรค่าแก่การให้คณาจารย์และบุคลากรรุ่นหลังได้แสดงมุฑิตาจิตต่อคุณประโยชน์ที่ท่านได้ให้ไว้แก่องค์กรตั้งแต่ในระดับภาควิชาฯ จนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของภาควิชาฯแล้วยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ เพื่อคลายเครียดในช่วงเริ่มปีการศึกษาใหม่