รูปภาพกิจกรรม     บรรยายการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์

การบรรยายการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy) เพื่อวิเคราะห์สถานะทางเคมีและโครงสร้างในระดับอะตอมขั้นสูง จัดบรรยายในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่