รูปภาพกิจกรรม     บรรยายพิเศษ “Python in Physics Education and Research”

บรรยายพิเศษ “Python in Physics: Education and Research” 
โดย ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่
(Synchrotron Light Research Institute) วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสต
ร์
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.